Museum Protocol Corona

Museum Protocol tijdens Corona

Geldig vanaf 1 juni 2020

Dit protocol bestaat uit afspraken die gelden voor alle activiteiten van alle musea.
De richtlijnen van het RIVM vormen de basis van dit protocol en worden strikt nageleefd.

 

Uitgebreide tekst verplicht protocol pagina 6 tot en met 16.

 

Toegang

1. Er kan alleen via reservering toegang verleend worden. En alleen indien u geen gezondheidsklachten heeft zoals verkouden, hoofdpijn, keelpijn, koorts, benauwdheid, verlies van smaak en/of reuk. U moet niet bang zijn in de lift en u bent in staat om trap te lopen. Mensen die slecht ter been zijn kunnen helaas alleen de Flipje zaal bezoeken en niet de rest van het museum.
2. Reservering gebeurt telefonisch; dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 en zaterdag en zondag van 13:30 tot 15:00 uur.
3. Er zijn twee tijdsloten; van 13:30 uur tot 15:00 uur en van 15:00 uur tot 16:30 uur.
4. Bezoekers voor het eerste tijdslot melden zich tussen 13:30 uur en 14:00 uur en bezoekers van het tweede tijdslot melden zich tussen 15:00 uur en 15:30 uur. Op die manier voorkomen we dat bezoekers elkaar tegenkomen bij het in en uitgaan van het museum. Bezoekers van het eerste tijdslot moeten dus voor 15:00 uur het museum weer verlaten hebben.
5. Er wordt zoveel mogelijk per pin betaald. Vraag bezoekers hun handen te ontsmetten voordat ze met de pin betalen en voordat ze hun museumkaart in het bakje leggen met de code naar boven zodat de mensen aan de kassa de passen niet hoeven aan te raken.

Entree

1. Bezoekers krijgen uitleg op papier mee en een mondelinge toelichting van een medewerkers die in de Flipje zaal aanwezig is.
2. Bezoekers zijn verplicht de looprichtingen te volgen en zich te houden aan de 1,5 meter afstand.
3. Per zaal hangt een poster met het maximale toegestane bezoekers, dit zijn er maximaal 4 per ruimte.
4. Bezoekers gaan met de lift naar de vijfde verdieping en gebruiken vanaf daar de trappen naar beneden.
5. Vanaf de vijfde verdieping wijzen pijlen op de grond en voetjes de juiste routing.
6. In het trappenhuis hangt een stoplicht systeem, zodat bezoekers kunnen zien of er zich iemand in ‘hun’ te lopen stuk bevindt.
7. Van de vijfde naar de vierde verdieping kunnen bezoekers eenvoudig naar beneden kijken of er iemand is.
8. Van de vierde naar de Stijlkamer moeten zij via de knop in het trappenhuis kijken of het stoplicht op groen staat,
9. Van de Stijlkamer naar de begane grond doen zij dit eveneens.
10. Bezoekers wordt gewezen op het feit dat zij hun jassen aanhouden.
11. Toiletten kunnen alleen boven gebruikt worden.
12. De Poortkamer wordt afgesloten omdat de ruimte te klein is.

Medewerkers

1. Kantoor medewerkers werken zoveel mogelijk thuis.
2. Er zijn hesjes, handschoenen, handgel en mondkapjes beschikbaar voor de medewerkers die met bezoekers werken.
3. De toiletten beneden worden exclusief voor medewerkers gebruikt.
4. De toiletten boven zijn alleen voor bezoekers.
5. Ben je verkouden of heb je klachten aan de luchtwegen dan blijf je thuis.
6. Is één van je huisgenoten ziek, ook dan blijf je thuis.

Balie

 1. Balie; ter bescherming is een scherm geplaatst tussen balie medewerkers en bezoekers.
  2. Er kunnen twee medewerkers zitten opgepaste afstand. De ruimte is namelijk niet afgesloten en de deur staat open voor voldoende lucht verfrissing.
  3. Aan de zijkant staat een plexiglas scherm dat verschoven kan worden.
  4. Er zijn handschoenen, desinfecterende gel en desinfecterende doekjes en mondkapjes beschikbaar.
  5. Maak het pinapparaat schoon als mensen toch hun code hebben moeten invoeren.
  6. Vraag mensen de museumkaart in het bakje te leggen met de code omhoog, je hoeft dan het pasje niet aan te raken.
  7. Er ligt elke dag een Excel lijst klaar voor de twee tijdsloten met daarop de namen van de mensen die gereserveerd hebben.
  8. Per tijdslot zijn 20 mensen toe gestaan.

Toezicht

1. Er staat een tafeltje klaar met daarop de plattegronden en de richtlijnen voor bezoekers.
2. Op ruime afstand van het tafeltje staan bezoekers die de instructies krijgen.
3. Er zijn hesjes en mondkapjes beschikbaar.
4. Houd altijd afstand.

Lift

 1. De lift mag door één persoon gebruikt worden, tenzij het een echtpaar is of een gezin.
  2. Alle bezoekers gaan met de lift naar de vijfde verdieping en dalen af via de trappen.
  3. Dit geldt ook voor alle medewerkers in het museum als het museum open is voor bezoekers.
  4. Voor de ingang van de lift staat een sokkel met daarop handgel.
  5. Bezoekers zijn verplicht deze te gebruiken vóór ze de lift betreden.

Toiletgroepen

1. De toiletten in de kelder zijn uitsluitend bestemd voor medewerkers.
2. Handen wassen vóór en na toilet bezoek.
3. De toiletgroepen op de vijfde verdieping zijn uitsluitend bestemd voor bezoekers.
4. Handen wassen vóór en na toiletbezoek.
5. Voor sluitingstijd alle deurknoppen afnemen met een ontsmettingsdoekje.
6. Degene die het museum afsluit neemt alle deurknoppen af met ontsmettingsdoekjes.

Museumzalen

1. In elke ruimte is plaats voor maximaal vier mensen.
2. Voor het betreden van de zaal is men verplicht de handen te desinfecteren.
3. In elke zaal staat een sokkel met daarop een flacon handgel.
4. Men is verplicht de op de vloer aangegeven route te volgen.
5. Komt men uit de zaal, dan is men verplicht te wachten tot het trappenhuis ‘groen’ is om door te lopen.
6. Het is verboden om in de zalen tegen de richting in te lopen.
7. Het is verboden om het trappenhuis in omgekeerde richting te gebruiken.

Kantoren

1. Kantoor medewerkers werken zoveel mogelijk thuis.
2. In het kantoor boven mag slechts één medewerker aanwezig zijn.
3. Ben je klaar met werken, ontsmet dan telefoon en toetsenbord en ook de deurklink.
4. In het kantoor van Alexandra mogen geen andere mensen komen in verband met haar verminderde weerstand.

 

 

 

Algemeen

1. Voorlopig zijn groepen niet welkom.
2. Er worden geen bijeenkomsten gehouden in het museum, noch lezingen en of openingen.
3. De educatie ruimte wordt niet verhuurd.
4. Voor schoolgroepen gaan we in overleg met de scholen en de rondleiders.
5. Alle maatregelen zijn tijdelijk tot de regering aangeeft dat het niet meer nodig is.
6. We volgen het verplicht protocol opgesteld door de museumvereniging in samenwerking met de regering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volledige tekst en uitleg van begrippen:

 

Preambule bij het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea
1. Dit protocol bestaat uit afspraken die gelden voor alle activiteiten van alle musea.
2. De richtlijnen van het RIVM vormen de basis van dit protocol en worden strikt nageleefd.
Bezoekers, leveranciers, vrijwilligers en medewerkers worden zowel voorafgaand als tijdens hun aanwezigheid in het museum herhaaldelijk geïnformeerd en nadrukkelijk opgeroepen zich aan het protocol te houden.
3. Uitgangspunt is dan ook dat het protocol helder en hanteerbaar is voor musea, vrijwilligers, medewerkers, leveranciers en bezoekers.
4. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting (zoals schoonmaak, transport, horeca/catering, winkel).
5. Brancheorganisatie, musea en overheid communiceren over de afspraken.
6. Wanneer het protocol geactualiseerd wordt, worden de vernieuwde richtlijnen zo snel mogelijk
gecommuniceerd.
7. Op {museumcontact.nl/protocol} vind je altijd de meest actuele versie van het protocol musea.
8. Musea maken deze afspraken zichtbaar online, bij de ingang en herhalen die in het museum.
Totstandkoming van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea

1. Dit protocol is tot stand gekomen op initiatief van de Museumvereniging, brancheorganisatie van ruim 400 Nederlandse musea en o.a. uitgever van de Museumkaart op basis van de meest actuele RIVM richtlijnen.
2. Voorwaarde voor een veilige en verantwoorde openstelling is om aan onderstaande richtlijnen te voldoen.
3. Het protocol is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. het Rijksmuseum en na consultatie van de (dag)recreatiebedrijven verenigd in de Club van Elf – Nederlands Grootste Dag attracties en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.
4. Ook is gebruik gemaakt van reeds bestaande protocollen zoals o.a. veilig winkelen, veilig naar kantoor, heropenstelling bibliotheekvestigingen,

verantwoord bioscoop- en filmtheaterbezoek. Tevens heeft VNO- NCW bijgedragen in de coördinatie en onderlinge afstemming van dit protocol op andere sectoren.
5. Het protocol wordt voorgelegd aan FNV Publiek Belang, CNV Overheid en Publieke Diensten en CMHF.

Voorwaarden voor veilige en verantwoorde heropening van musea
1. Voorwaarde voor een veilige en verantwoorde openstelling is om aan de richtlijnen uit dit protocol te voldoen.
2. Elk museum moet afwegen of openstelling onder dit protocol haalbaar is, ook in personele en financiële zin. Belangrijk is dan ook dat musea individueel versterking van hun werkkapitaal krijgen vanuit de overheid, banken, (zakelijke) vrienden of gulle gevers.
3. Elk museum streeft ernaar beschermende middelen beschikbaar te stellen aan medewerkers of vrijwilligers als daar behoefte naar is, bijvoorbeeld vanwege het behoren tot een risicogroep of omdat daar in hun beroep of functie ook voor de coronacrisis gebruik van werd gemaakt.
4. Er moeten voldoende gekwalificeerde medewerkers of vrijwilligers beschikbaar zijn om veilig en verantwoord te kunnen heropenen.
5. Er moet ook rekening gehouden worden met invloed op de capaciteit in het openbaar vervoer (lokaal, regionaal, landelijk) en met invloed op de capaciteit van parkeervoorzieningen in de directe omgeving van het museum door heropening van musea.

Begrippen in dit protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea
Capaciteit: het maximum aantal bezoekers dat op enig moment wordt toegelaten is gebaseerd op anderhalve meter afstand. Vooralsnog wordt uitgegaan van 1 bezoeker of 1 gezelschap per 10 vierkante meter netto- vloeroppervlak. De maximering kan geborgd worden door tickets op datum en tijdslot te verkopen via een online of telefonisch reserveringssysteem.
Gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.
Risicogroepen: volgens het RIVM gaat het om personen vanaf 70 jaar. En om personen vanaf 18 jaar met:
• chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen,

die vanwege de ernst onder
behandeling van een longarts zijn;
• chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
• diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• verminderde weerstand tegen infecties door (medicatie voor) auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
• een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;
• ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
• morbide obesitas (BMI > 40).
Museum: geregistreerd museum dat voldoet aan de Museumnorm en opgenomen is in het Museumregister of een ongeregistreerd museum dat met zijn collectie ook een waardevolle bijdrage levert aan de Collectie Nederland.
Desinfectie: desinfectie is een methode met speciale middelen die in specifieke situaties (verontreiniging met bloed) wordt toegepast. Overleg met het schoonmaakbedrijf of en wanneer dit noodzakelijk is.
Hygiënemaatregelen: het gaat hier in ieder geval om het volgende
a. Was je handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn.
– 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak.
– Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
b. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
c. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak.
d. Was daarna je handen.
e. Schud geen handen.
f. Houd 1,5 meter afstand van anderen.

 

 

Maatregelen bij gezondheidsklachten: het gaat hier in ieder geval om het volgende
a. Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot
38 graden Celsius)? Blijf thuis!
b. Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat
is ook van toepassing op huisgenoten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: persoonlijke beschermingsmiddelen betreffen handschoenen, mondkapjes en fysieke afscherming.
Schoonmaken: dagelijkse reiniging van het gebouw volgens het reguliere schoonmaakprogramma, met tijdens de corona-periode extra aandacht voor contactoppervlakken en aanraakpunten. Dit kan volgens de reguliere wijze, zowel met de traditionele methode als met de microvezelmethode.
Volgen van richtlijnen: de actuele RIVM-richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne vormen de basis van dit protocol en worden strikt nageleefd. In aanvulling worden richtlijnen van de betreffende veiligheidsregio gehanteerd. Bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en leveranciers worden zowel voorafgaand als tijdens hun bezoek nadrukkelijk geïnformeerd en opgeroepen zich aan de richtlijnen te houden.

Protocol bepalingen
Voor de musea geldt het volgende:
1. Geef in elk museum de capaciteit aan of wel het maximale aantal bezoekers aan dat tegelijkertijd in het museum mag zijn.
2. Beheers de capaciteit door een online of telefonisch reserveringssysteem voor bezoek per dag met tijdslot (vaststaande starttijd).
3. Communiceer dat bezoek zonder reservering niet mogelijk is om onnodige reisbewegingen te voorkomen.
4. Laat bezoekers alleen betalen via pin of mobiel.
5. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in het museum, en ook vóór het museum.
6. Pas daar waar nodig looproutes aan opdat voldaan wordt aan anderhalve meter afstand.
7. Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (bijv. ook instructies ophangen bij de wastafel). Maak regelmatig schoon, vooral ook de pinterminal, deurknoppen, trapleuningen en liftknoppen.

8. Op centrale plaatsen is desinfecterende handgel beschikbaar of zijn handenwas-faciliteiten gerealiseerd.
9. Scheid inkomende en uitgaande bezoekers door verschillende deuren te gebruiken en looproutes in te regelen.
10. Herstarten van zakelijke evenementen is afhankelijk van het horecaprotocol en richtlijnen van de overheid.

Voor bezoekers geldt het volgende:
11. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
12. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap.
13. Bezoekers zijn vooraf in bezit van een geldige(online)reservering met een geldig entreekaartje voor de dag en het tijdslot (vaststaande starttijd) waarop geboekt is; zij komen op tijd of maximaal 15 minuten voor starttijd – dus niet eerder- om wachtrijen te voorkomen. Het is vooralsnog niet mogelijk zonder reservering het museum te bezoeken.
14. Vermijd het openbaarvervoer waar dat kan, kom zoveel mogelijk met eigenvervoer en ga vooral naar musea in (de omgeving) van je woonplaats.
15. Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
16. Groepsrondleidingen, -arrangementen, -tickets of-activiteiten vinden vooralsnog geen doorgang
17. Schoolreisjes van kinderen onder de 12 jaar volgen het actuele advies van het RIVM, in overleg met veiligheidsregio en de betreffende basisschool.
18. Het maken van foto’s of video opnamen is(voorlopig) niet toegestaan.
19. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.
20. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
21. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het  museum.

Voor vrijwilligers en medewerkers geldt het volgende:
22. Voor medewerkers en vrijwilligers gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten.
23. Medewerkers en vrijwilligers die behoren tot de risicogroepen wordt ontraden naar het museum te komen.
24. Medewerkers en vrijwilligers krijgen een instructie/training over de naleving en handhaving van het protocol.

25. Daar waar contact niet voorkomen kan worden (evacuatie/hulpverlening) zullen aanvullende maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen, fysieke afscherming.
26. Medewerkers die gebruik moeten maken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen deze door het museum aangereikt en ontvangen instructie over het goed toepassen/aandoen ervan.
27. Voor kantoorwerkzaamheden geldt het protocol; werk zoveel mogelijk thuis. Werkzaamheden waar van de aard van het werk het toelaat, worden vooralsnog vanuit huis gedaan.

Voor op- en afbouw exposities, restauratie- en depotwerkzaamheden geldt verder het volgende
:
28. Hier gelden de hygiëne maatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten. In de zalen zijn niet meer dan twee mensen bezig met inrichten. Zij houden ook de 1,5 meter richtlijn in acht.
29. Het werken met collecties gebeurt volgens de actuele RIVM-richtlijnen.
30. Landelijke voorschriften ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen worden gehanteerd.
31. Het museum regelt de werkzaamheden volgens dit protocol in en bepaalt wat er praktisch en technisch noodzakelijk is.

Voor communicatie met bezoekers geldt verder het volgende:
32. Zorg voor duidelijke regels, hang ze duidelijk leesbaar op.
33. Gebruik zoveel mogelijk contactmomenten om het protocol onder de aandacht te brengen zoals bij het reserveren, op de bevestiging, bij aankomst en op relevante plekken in het museum.
34. Bij reserveren wordt bezoekers gevraagd akkoord te gaan met de hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten als aanvulling op de bezoekvoorwaarden van het museum.
35. Communicatie is in het Nederlands en indien nodig in meerdere talen, gebaseerd op het bezoekprofiel van het museum.
36. Regels hangen in tenminste Nederlands en Engels bij de ingang van het museum en worden binnen herhaald.
37. Zet de regels voor bezoekers ook op de website van het museum, in een pop-up scherm of op de homepage.
38. Gebruik waar relevant en mogelijk tekst in combinatie met beeldtaal (pictogrammen).


Voor beveiliging en opvolging van incidenten geldt verder het volgende
:
39. Hier gelden de hygiëne maatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten.
40. Toezicht is verantwoordelijk voor het preventief toezicht en repressief handelen in het museum
41. Hierbij worden (eigen) veiligheid, wettelijke kaders en actuele RIVM-richtlijnen en de bezoekvoorwaarden van het museum in acht genomen.
42. Het museum volgt het advies van het beveiligingsbedrijf zolang een protocol van de beveiligingsbranche ontbreekt.
Voor EHBO, BHV of hulpverlening geldt verder het volgende
43. Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende relevante organisaties wordt opgesteld (bijvoorbeeld Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV).
44. Daar waar bij hulpverlening contact niet voorkomen kan worden zullen aanvullende maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen, fysieke afscherming.  Bel 112!
45. Volg de actuele RIVM-richtlijnen.

Voor het schoonmaken geldt verder het volgende:
Goede hygiëne en goede schoonmaak zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Daarom
46. Geldt schoonmaakprotocol A–werkinstructies van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak-en Bedrijfsdiensten (OSB) en bepaal in overleg met het schoonmaakbedrijf de frequentie.
47. Bepaalt het museum in geval van pinapparaten, touchscreens, apparatuur voor audiotour .d. of die onder voorwaarde van extra schoonmaak in gebruik kunnen worden genomen (bijvoorbeeld door desinfectiedoekjes te verstrekken). Zo ja, dan controleert het museum of de apparatuur gereinigd is.
48. Maak afspraken met het schoonmaakbedrijf in welke specifieke situaties desinfectie noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

 

 


Voor leveranciers en transporteurs geldt verder het volgende
:
49. Hier gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten.
50. Spreek vooraf de plaats af waar de goederen bij het museum afgeleverd worden
51. Laat een kwartier van te voren de aankomsttijd weten.
52. Draag handschoenen.
53. Betreedt alleen na overleg met de klant het museum. Overweeg levering tot de deur.
54. Voor transport van museale objecten geldt het corona protocol transport&logistiek “Veilig en gezond doorwerken”.

Voor de gemeente geldt het volgende:
55. Voorkom buiten het museum samenscholing zoals bij knooppunten van het openbaarvervoer.

 1. Handhaaf de gemaakte afspraken.
  57. Versoepel des gevraagd maatregelen rond levertijden of venstertijden in steden.

Voor handhaving van het protocol in het museum geldt verder het volgende:
58. Veiligheid van bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en leveranciers staat centraal bij onze voorschriften.
59. Hierbij zijn de bezoekvoorwaarden van het betreffend museum de ondergrens en leidraad.
60. Musea behouden zich verder het recht voor om bezoekers, leveranciers of medewerkers toegang tot het bedrijf te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.
61. Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het protocol en die dit ook actief controleren.
62. Er is een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor de naleving van het protocol en de naleving ook actief controleert; Dhr. C. Jonkman
63. Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen.

 

 

 


Bij boekingen, betalingen voor het museumbezoek geldt verder het volgende:

64. Verzorg een online of telefonische reservering systeem op dagen tijdslot (met start tijd).
65. Bied zoveel mogelijk online betaalmogelijkheden aan; alternatief is betaling per pin of mobiel in het museum.

Bij de informatiebalie of de kassa van het museum geldt verder het volgende:
66. Plaats fysieke afscherming bij de balie of kassa tussen bezoeker en medewerker of vrijwilliger als de contactruimte kleiner is dan anderhalve meter.

Bij de toegangscontrole tot het museum geldt verder het volgende:
67. Eén individu per gezelschap of één bezoeker toont de toegangskaart; kinderen t/m 12jaar kunnen dat samen met een volwassene uit het gezelschap doen.
68. Bij de toegangscontrole zijn duidelijke instructies aanwezig, duidelijk zichtbare strepen getrokken of vakken gemaakt die de afstand aangeven van minstens anderhalve meter.
69. De toegangscontrole wordt waar mogelijk ook in tijd gespreid.
70. Plaats fysieke afscherming bij de balie of kassa tussen bezoeker en medewerker of vrijwilliger als de contactruimte kleiner is dan anderhalve meter.
71. Na de controle is er desinfecterende handgel beschikbaar of zijn er handenwas faciliteiten.

Bij de garderobe in het museum geldt verder het volgende: ( n.v.t. onze garderobe blijft gesloten)
72. Zorg voor anderhalve meter afstand tussen bezoeker en medewerker/vrijwilliger. Vermijd hand contact.
73. Zorg voor voldoende ruimte tussen jassen en tassen van bezoeker/gezelschap ten opzichte van anderen.
74. Bij de garderobe zijn duidelijke instructies aanwezig, duidelijk zichtbare strepen getrokken of vakken gemaakt die de afstand aangeven van minstens anderhalve meter.
75. Neem maatregelen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te voorkomen.

 


Bij de toiletten in het museum geldt verder het volgende
:
76. Het aantal gebruikers per toiletblok wordt beperkt zodat de anderhalve meter afstand wordt geborgd. Alleen toiletten vijfde verdieping zijn toegankelijk voor bezoekers.
77. Buiten toegangsdeuren staan zoveel mogelijk open/ op een kier om hand contact te voorkomen.
78. Toiletblokken worden gesloten wanneer er wordt schoongemaakt.
79. Toiletblokken worden op de reguliere wijze schoongemaakt met speciale aandacht voor contactpunten en handenwas faciliteiten. De frequentie wordt in overleg met het schoonmaakbedrijf vastgesteld. Dinsdag en vrijdag.
80. Zorg voor voldoende en tijdige aanvulling van (vloeibare) zeep ten materialen om handen af te drogen.
Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes en afsluitbare afvalbakken.

In de gangen van het museum geldt verder het volgende:
81. In gangen wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen gezelschap gehouden.
82. Bij smalle gangen geldt eenrichtingsverkeer met goed zichtbare afbakening en communicatie hier over op ooghoogte én op de grond.
Beperkt het aantal personen in een lift afhankelijk van de oppervlakte.
83. Neem maatregelen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te voorkomen.

 

Op zaal in het museum geldt verder het volgende:
84. Vermeld de capaciteit per zaal zodat elke bezoeker kan beoordelen of het maximum bereikt is.
85. In zalen wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen gezelschap gehouden.
86. Neem maatregelen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te voorkomen.
87. Regel doelgerichte hygiëne in na elke gebruiker van touchscreen s of interactieve apparatuur of sluit deze af.
88. Maak contact oppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze. Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling (en in overleg met schoonmaakbedrijf).

In de museumwinkel geldt verder het volgende:
De basis voor dit deel van het museumprotocol zijn de maatregelen uit het protocol “Verantwoord winkelen”.
Voor de winkelier
89. Regels hangen aan de buitenkant van de winkel en worden binnen herhaald.
90. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de winkels, maar ook vóór de winkel.
91. Geef in winkels het maximum aantal gasten aan dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 gast per 10 m2 netto winkelvloeroppervlak.
92. Zorg voor extra hygiëne bij balie en pinterminal.
93. Haal samples, proeverijen, monsters en probeer artikelen uit de winkel.
94. Zorg, indien mogelijk voor een duidelijke routing waar bij gasten niet de route terug in de winkel kunnen nemen, sluit hiervoor bijvoorbeeld tussenruimtes bij schappen.
95. Plaats fysieke afscherming bij kassa’s tussen bezoeker en medewerker of vrijwilliger als de ruimte kleiner dan anderhalve meter is.

 

Voor de bezoekers van de museumwinkel:
96. Houd anderhalve meter afstand, voor de winkel en in de winkel.
97. Kom zoveel mogelijk alleen/beperkt tot 2 person en uit hetzelfde gezelschap in de winkel.
98. Raak alleen het product aan dat u nodig heeft.
99. Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
100.Volg altijd de aanwijzingen van het medewerkers.